A Barcelona, l’esporga de l’arbrat viari es realitza amb personal propi de Parcs i Jardins i amb la contractació d’una part dels treballs a empreses externes. En total, 10 equips interns i 4 d’externs. Naturalia Jardiners va ser contractada per a realitzar l’auditoria de la campanya d’esporga 2015/2016.
Durant dos mesos, per mitjà d’entrevistes al personal tècnic i visites a les brigades d’esporga vàrem conèixer l’organigrama de funcionament i el flux de la informació en les ordres de treball i en els criteris d’esporga. Amb la informació obtinguda, es van analitzar les incidències detectades per a proposar solucions i recomanacions de millora.

Hem elaborat fitxes que després s’emplenaven en successives visites als equips d’esporga, amb entrevistes al personal. Hem assistit a una sessió de formació que es dóna al personal tècnic, hem conegut els tècnics de Parcs i Jardins i com s’organitzen les tasques. Hem valorat l’execució tècnica dels treballs i la qualitat i adequació de les esporgues que s’han realitzat.

Amb tot això, s’ha elaborat un informe confidencial amb propostes i oportunitats de millora que es va entregar al Departament de Gestió d’Arbrat de Parcs i Jardins de Barcelona.