Naturalia en col·laboració amb Sergi Massanés “smjardisostenible”, ha creat una recopilació de les diferents plantes xeròfites per compartir experiències.Projecte: Stairs to sky
Any Execució: 2016
Projectistes: Planas Esquius Segatti SCP
Garden Designers: Planas Esquius Segatti SCP – Sergi Perdices
Execució: Naturalia Jardiners
Localitat: Barcelona
Localització: Jardí privat
Idea Rectora:
En un jardí amb un fort desnivell s’han creat unes terrasses comunicades per una gran escala central connectada per unes rampes laterals. En tot moment s’han mantingut les meravelloses vistes cap al skyline de Barcelona. Tota la jardineria s’ha pensat per el seu cromatisme (tonalitats mediterrànies fusionant-se amb els blaus del mar), rusticitat i baix manteniment. Recuperació de l’horta tradicional amb aromàtiques, arbustives silvestres i fruiters locals.

Projecte: Glamping
Any Execució: 2016
Garden Designers: Sergi Perdicesc
Execució: Naturalia Jardiners
Localitat: Lloret de Mar (Barcelona)
Localització: Privat
Idea Rectora:
Millorar l'estat ornamental dels diferents espais, enjardinant les àrees que calgui amb plantes mediterrànies amb baixes exigències de conservació, de floració estival i que fomentin la biodiversitat. El conjunt dels enjardinaments ha de donar un aire unitari, més modern i ecològic a l'entorn i aquests han de servir per marcar un caràcter diferencial del càmping

Emprar tècniques de jardineria que redueixen les tasques de conservació dels enjardinaments amb una elecció acurada de les plantes, utilització de diferents tipus d'encoixinats per evitar sortida de males herbes, reg per degoteig adequadament dissenyat i automatitzat, acurada distribució de boques de reg per facilitar reg manual puntual, adobat orgànic.


Projecte: Proposta de Disseny de la Plaça Central de Llevant
Garden Designers: UTE Planas Esquius Segatti SCP - Naturalia Jardiners
Localitat: Viladecans (Barcelona)
Localització: Plaça Central de LLevant (Viladecans)
Idea Rectora:
El repte de la proposta és fer compatible els tres grans usos proposats:

- Ús cívic de plaça pública
- Preservació de la xemeneia i part de l'estructura de la Bòbila amb un espai d'interpretació de l'activitat industrial de Viladecans
- El soterrament del dipòsit de laminació

L'estratègia plantejada
En concret els usos i activitats proposats són:
A. La Plaça de la Bòbila
B. Els Jardins de la Pluja
C.I un espai de jocs infantils


Projecte: Cromàtic àrid
Any Execució: 2015
Garden Designers: Sergi Perdices
Execució: Naturalia Jardiners
Localitat: Terrassa (Barcelona)
Localització: Privat
Idea Rectora:
Realització d’un enjardinament a les instal·lacions d’una Empresa a la localitat de Terrassa. L’encàrrec es poder realitzar un jardí que acrediti que l’empresa es mereixedora de l’ ISO Mediambiental (que acaba d’obtenir), realitzant un enjardinament amb plantes de pocs requeriments hídrics, cobertura a base d’àrids cromàtics, volums amb vegetals i pedres de muntanya i sobre tot d’un baix manteniment.
Mantenint un estil corporatiu per la imatge de l’empresa.
Factors Limitants:
La inevitable retallada econòmica.

Projecte: Arrelats a la memòria
Any Execució: 2013
Garden Designers: Sergi Perdices i Sergi Massanès
Execució: Naturalia Jardiners
Localitat: Primavera/Estiu
Localització: Puig Reig (Berguedà) BCN
Idea Rectora:
Redacció de la memòria d'intencions per el Jardí, basat en 4 pilars fundamentals:
1.- Proporcionar un ús singular a l'espai.
2.- Creació d'un espai transitable i obert.
3.- Mantindre el jardí d'una forma respectuosa amb el medi.
4.- Recuperar i preservar els elements històrics existents.
Factors Limitants:
Dotar de molta simbologia totes les actuacions realitzades dintre d'aquest entorn. Tots els Cedres morts , quedaran en peu al lloc on varen arrelar i a partir d'aquí les escultures (a sobre d'ells) els transformaran en una nova historia per la nostra memoria.

Projecte: Cota Límit
Any Execució: 2015
Garden Designers: Sergi Perdices
Execució: Naturalia Jardiners
Localitat: Terrassa (Barcelona)
Localització: Privat
Idea Rectora:
Respectant els nivells del terreny hem proposat l'execució d'un jardí de baix consum d'aigua, de simplicitat en les seves línies i amb materials amb perllongada durabilitat. Buscant una atracció de la fauna propera ( ocells, papallones,abelles, ...) amb arbustives de vistoses floracions durant totes les estacions.Una font ornamental que es convertirà en un estany formal, posa la nota en forma de dringadissa molt a prop d'una pèrgola romàntica destinada al relax i la contemplació.
Factors Limitants:
Degut a la inaccessibilitat de maquinaria i grues, tot el material per l'execució de l'obra i la jardineria s'ha hagut d'entrar per una porta de vivenda d'amplada 0.80 metres.

Projecte: Eclèctic garden
Any Execució: 2013
Garden Designers: Sergi Perdices
Execució: Naturalia Jardiners
Localitat: Terrassa (Barcelona)
Localització: Privat
Idea Rectora:
RConstrucció d'un jardí Mediterrani amb una pinzellada de filosofia oriental. Espais ben marcats (estar, passeig, relax i hort) , amb textures canviants (acer tallin, tarima sintètica, graves naturals i triturat forestal). La selecció arbustiva de xeròfites, connecta els espais sota l'ombra d'una *Olivera europaea i una col·lecció de Magnolia grandiflora. Al fons del jardí una font desbordant posarà la dringadissa musical en el jardí i separarà la zona de jardí amb l'hort culinari.
Factors Limitants:
El canvi de criteris durant l'obra per part de la propietat. Degut a la inaccessibilitat de maquinaria i grues, tot el material per l'execució de l'obra i la jardineria s`ha entrat a má per mig de la vivenda.

Projecte: Plaça de la Mainada
Any Execució: 2014
Execució: Naturalia Jardiners (Jardineria)
Localitat: Barcelona
Localització: 41.419582, 2.183655 Google Maps
Idea Rectora:
Creació d'un espai públic amb una peça central amb una àrea de Joc infantil i uns talussos perimetrals a la plaça amb jardineres d'acer cortén per suavitzar les cotes de desnivell del terreny. La vegetació va ser triada i reservada als inicis de l'obra per obtenir unes plantes desenvolupades a l'hora de la plantació. Les varietats triades van ser les mes funcionals i vistoses per aquest espai, incorporant una gran quantitat de Bulbine frutenscens de floració taronja (similar al cautxú de la zona de Joc). Tota la plaça es va dotar d'un sofisticat sistema de reg per degoters segons Plecs de Prescripcions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona.
Factors Limitants:
Tota la jardineria es va realitzar amb les planxes d'acer cortén instal·lades, fet que va dificultar la col·locació de graves per drenatges, terres de plantació , malla antigerminant e instal·lació de reg per degoteig.